Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep Muzeum Emigracji w Gdyni, dostępny pod adresem internetowym sklep.polska1.pl, prowadzony jest przez Muzeum Emigracji z siedzibą w Gdyni, adres ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 5, posiadającym NIP: 958-166-01-96, REGON:221635204.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient składając zamówienia na portalu sklep.polska1.pl oświadcza, ze jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych tj. w szczególności do zawierania umów.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu oraz przy składaniu w nim zamówień Klient zobowiązuje się do:
  a) używania portalu wyłącznie do składania prawnie wiążących zamówień,
  b) podania prawdziwego i dokładnego adresu poczty elektronicznej, adresu do korespondencji lub innych danych umożliwiających Sprzedawcy skuteczny z nim kontakt. Nie podanie przez Klienta wszystkich wymaganych informacji uniemożliwia złożenia zamówienia,
  c) nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku podejrzenia, że złożone zostało tego rodzaju zamówienie Sprzedawca, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, w możliwie krótkim czasie postara się skontaktować z Klientem w celu weryfikacji prawdziwości podejrzenia, a w razie potwierdzenia takiego podejrzenia
  Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia, o czym powiadamia Klienta korzystając z danych kontaktowych przez niego podanych.

§ 2

 1. Zabronione jest korzystanie z portalu Sprzedawcy w sposób niewłaściwy tj. w innym celu niż wskazany powyżej w §1 ust.2, jak również poprzez próby uruchamiania albo wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych, oprogramowania mających na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu.
 2. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu i/albo serwerów, baz danych, komputerów będących częścią portalu Sprzedawcy są zakazane. Klient zobowiązuje się do nie prowadzenia świadomych działań mających na celu lub skutkujących czasowe albo trwałe zatrzymanie pracy portalu Sprzedawcy, jak np. przeprowadzania prób albo ataków typu odmowa usługi (DOS), rozproszona odmowa usługi (DDOS).

§ 3
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Muzeum Emigracji z siedzibą w Gdyni, adres ul. Polska 1, 81-339
 3. Gdynia, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 5, posiadające NIP: 958-166-01-96, REGON: 221635204.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.polska1.pl umożliwiający zakupy online.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Dzień roboczy – poniedziałek – piątek w z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: adres ul. Polska 1, 81-339 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep.online@muzeumemigracji.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 58 67 04 187
 4. Numer fax Sprzedawcy 58 623 31 79
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07 1020 1853 0000 9502 0222 0598
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od środy do niedzieli w godzinach 10-18 oraz we wtorki w godzinach 12-20.

§5
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera,
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies,
4) włączona obsługa JavaScript.

§6
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia – w tym przerwy – w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za usługi pocztowe, w przypadku dostarczenia przesyłką pocztową), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za dostarczenie z wykorzystaniem usługi pocztowej oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§7
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§8
Zasady składania Zamówienia

 1. Zakupu Produktu/ów w Sklepie Klienci mogą dokonywać poprzez Konto założone w Sklepie zgodnie z uregulowaniem §7 powyżej albo jako goście tj. Klienci (użytkownicy niezarejestrowani). W sytuacji dokonywania zakupu jako gość Klient podaje tylko podstawowe dane niezbędne do realizacji jego zamówienia (Zamówienie bez rejestracji). Po zakończeniu składania Zamówienia bez rejestracji, Sprzedawca proponuje możliwość rejestracji na swoim portalu. Klient samodzielnie decyduje o założeniu konta lub pozostaje użytkownikiem niezarejestrowanym.
 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Klient musi przejść całą poniżej opisaną procedurę zakupu online.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1) zalogować się do Sklepu, chyba że zakup dokonywany jest jako gość (tzw. użytkownik niezarejestrowany);
  2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;
  3) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia bez rejestracji oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

§9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka pocztowa ( z wyłączeniem pocztowych dostaw kurierskich).
  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Muzeum Emigracji w Gdyni ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, parter budynku Dworca Morskiego – w księgarni.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przy odbiorze.
  b. Płatności elektroniczne.
  c. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§10
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Jeżeli Klient po złożeniu zamówienia zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju i/albo ilości Produktu/ów albo dotyczący innych danych, zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu telefonicznego ze Sprzedawcą na numer 58 67 04 187 od środy do niedzieli w godzinach 10-18 oraz we wtorki w godzinach 12-20.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
  Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia nie oznacza dokonania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia, oznacza wyłącznie potwierdzenie otrzymania zamówienia Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Akceptacja zamówienia jest decyzją Sprzedawcy, który musi upewnić się, że posiada Produkt wybrany przez Klienta.
 5. Kiedy Sprzedawca przetworzy otrzymane zamówienie Klienta i przygotuje je do wysyłki, wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczna (e-mail), która zawiera informację, że zamówienie zostało zaakceptowane i przekazane do wysyłki (Potwierdzenie wysyłki). Potwierdzenie wysyłki wysyłane jest przez Sprzedawcę na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Potwierdzenie wysyłki w odniesieniu do produktów znajdujących się w magazynie nastąpi w ciągu 3 Dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą i Klientem dochodzi w momencie wysłania Produktu i otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Klient otrzymuje treść Regulaminu, który stanowi wzór Umowy Sprzedaży. Tak otrzymany Regulamin może zostać zachowany w pamięci komputera albo innego urządzenia mobilnego, na który zostało przesłane Potwierdzenie Wysyłki i może on być odtwarzany przez Klienta w dowolnym czasie.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. Płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  c. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 12. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionego Produktu, Sprzedawca udzieli mu dodatkowego terminu na jego odbiór. W przypadku niemożności dostarczenia Produktu, w tym dodatkowym terminie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie (odstąpić od umowy), Umowa zostaje rozwiązana, a środki zapłacone przez Klienta z tytułu jej zawarcia zostaną zwrócone Klientowi bez zbędnej zwłoki.
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 16. Przez Dostawę Produktu tj. przez dostarczenie Klientowi Zamówienia rozumie się moment, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w posiadanie Produktu.
 17. Z chwilą dostawy Produktu za ryzyko z nim związane odpowiedzialność ponosi Klient.

§11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia Dostawy Produktu
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formacie pdf.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostawie Produktu.

§12
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane  w Sklepie internetowym

 1. Zamówienia Klienta, dokumenty potwierdzające zawarcie umowy (potwierdzenie wysyłki) oraz dokumenty księgowe potwierdzające Umowę Sprzedaży, jej wykonanie, są   rejestrowane i przechowywane przez system Sprzedawcy przez okres 5 lat od dnia sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@muzeumemigracji.pl).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  c.Podmioty świadczące dla Administratora usługi hostingowe oraz IT wyłącznie na prośbę Administratora związaną ze wsparciem technicznym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez ich zamieszczenia na stronie: sklep.polska1.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1