Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Emigracji w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sklep Muzeum Emigracji w Gdyni .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • niski kontrast między tłem a tekstem,
 • pojedyncze zdjęcia nie mają opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Otrębska, m.otrebska@muzeumemigracji.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586704156 lub wysyłając SMS na numer 539998937. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście

Do muzeum prowadzą 2 wejścia.

Wejście główne znajdujące się na środku frontowej ściany budynku. Kierują do niego schody składające się z 7 stopni. Schody mają szerokość 200 cm, są ograniczone 6 poręczami. Główne skrzydło drzwi wejściowych ma 110 cm szerokości.

Osoby poruszające się na wózkach, z pomocą kul i balkoników oraz rodziny z dziećmi w wózkach mogą skorzystać z wejścia znajdującego się z lewej strony budynku.

Kieruje do niego podjazd z poręczą pod kątem nachylenia około 7 stopni.

Główne skrzydło drzwi wejściowych bocznych ma 96 cm szerokości.

Po lewej stronie drzwi jest dzwonek z podświetlanym przyciskiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wejściu, na przykład przy otwarciu drzwi – zadzwoń dzwonkiem i poczekaj na pracownika Ochrony.

Parking

Na parkingu przed Muzeum znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, tuż obok podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Windy

W budynku znajdują się 2 windy. Jedna winda znajduje się przy bocznym wejściu do budynku. Prowadzi ona: do szatni znajdującej się na poziomie -1, na parter, gdzie znajdują się kasy, księgarnia oraz bistro, na pierwsze piętro budynku, gdzie znajdują się biura muzeum, na drugie piętro budynku, gdzie znajdują się biura muzeum, sala kinowa oraz restauracja Mondo di Verde.

Druga winda znajduje się w holu budynku, naprzeciwko wejścia głównego i po prawej stronie schodów. Prowadzi ona na pierwsze piętro, na którym znajduje się wystawa stała oraz sala multimedialna i sala wystaw czasowych.

Toalety

W budynku muzeum znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • na parterze w głównym holu, po prawej stronie od schodów znajdujących się naprzeciwko głównego wejścia do muzeum,
 • na pierwszym i drugim piętrze obok pomieszczeń biurowych,
 • na pierwszym piętrze na końcu korytarza znajdującego się po lewej stronie wystawy stałej,
 • w części wystawienniczej między częścią poświęconą II wojnie światowej i Syberii a salą poświęconą historii Polonii i Polaków na świecie.

W toaletach na parterze znajdują się również przewijaki dla dzieci. W toaletach pole manewrowe ma 107 cm x 180 cm.

Polski język migowy

W siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni, w tym Kasie i Księgarni, można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego online, za pośrednictwem usługi tłumacza Migam.

Pętle indukcyjne

W Kasie i Księgarni zamontowane są pętle indukcyjne.

Ewakuacja

System alarmowy ma formę dźwiękową wraz z sygnałem wizualnym w postaci czerwonych migających pulsacyjnie lamp rozmieszczonych na ścianach bocznych przestrzeni Muzeum.

Podczas alarmu automatycznie opuszczają się także kurtyny przeciwpożarowe w korytarzu Magazynu Tranzytowego oraz na wystawie.

Procedura ewakuacyjna Muzeum zawiera ścieżkę ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Muzeum jest wyposażone w cztery materace oraz jedno krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchu.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o dostępności Muzeum znajdziesz na stronie Muzeum Emigracji w Gdyni w zakładce Dostępność.